Śmieci po nowemu

Znowelizowana przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., nakłada na wszystkie samorządy w Polsce a przez to również na wszystkich mieszkańców nowe obowiązki i zadania. Ustawa dostosowuje system gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej i zobowiązuje gminy oraz jej mieszkańców do odzyskiwania, segregowania i właściwego zagospodarowania tych odpadów.

W związku z powyższym od 1 lipca br. na terenie całego kraju wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Podstawową zmianą w stosunku do dziś obowiązujących przepisów będzie to, iż obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych przeniesiono na samorządy gminne. W zamian za odbiór odpadów właściciele nieruchomości będą wnosić do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wnoszonej opłaty właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli oddać wszystkie odpady komunalne wytwarzane na danej nieruchomości, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie.

Od 1 lipca właściciele nieruchomości zamieszkałych przestaną korzystać z usług firm z którymi mieli podpisane umowy na odbiór odpadów. W celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, gmina ma ustawowy obowiązek przeprowadzić przetarg i wyłonić firmę, która zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Nowy system gospodarowania odpadami kładzie szczególny nacisk na prowadzenie selektywnej zbiórki (czyli segregacji) odpadów komunalnych u źródła (na każdej posesji). W ramach opłaty odbierane będą również odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery), zużyte opony, oraz niewielkie ilości odpadów budowlanych, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie. Kto będzie segregował odpady, będzie ponosił niższą opłatę.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów będą pokrywane z wnoszonej przez mieszkańców raz na kwartał bez wezwania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, której wysokość została ustalona Uchwałą Nr 206/XXII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Odpady zmieszane oraz zebrane w sposób selektywny będą odbierane z gospodarstw domowych na dotychczasowych zasadach co najmniej raz na miesiąc.
Pragniemy Państwa poinformować, iż:

- w ramach opłaty odbierane będą wyłącznie odpady komunalne (czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych). Obowiązek przekazania odpadów odpowiedniej firmie pochodzących np. z produkcji rolniczej takich jak folie kiszonkarskie, sznurki, opakowania po olejach i środkach ochrony roślin spoczywa na właścicielu gospodarstwa rolnego.

- gmina została zobowiązana przez Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Sejmik Województwa Podlaskiego, do dowozu i składowania odpadów na wysypisku w Czerwonym Borze.

- właściciele posesji niezamieszkałych tj. sklepy, cmentarze, firmy usługowe itp., są pozostawieni na dotychczasowych zasadach (czyli każdy właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek sam podpisać umowę na odbiór odpadów).

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek wyposażenia posesji w pojemniki na odpady spoczywa na właścicielu nieruchomości, minimum jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110l na gospodarstwo domowe.

Zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów, przewidziany jest z podziałem na następujące frakcje zbierane za pomocą worków w poniżej wymienionych kolorach:

1) niebieski– papier i tektura,
2) żółty - tworzywa sztuczne,
3) biały – szkło,
4) zielony - metale, oraz opakowania wielomateriałowe,
5) brązowy – odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone.

Każdy mieszkaniec gminy zobowiązany jest do dnia 30 kwietnia 2013 roku do złożenia Wójtowi Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (86) 275-74-49 bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 9.

Festyn rodzinny