Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

  • udziału w zajęciach edukacyjnych, np. wyrównawczych, nauki języków obcych, zajęć sportowych, informatycznych, tanecznych i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia,
  • udziału w obozach edukacyjnych, np. sportowych czy językowych,
  • wycieczek i obozów szkolnych, wyjść do kin, teatrów, muzeów itp. organizowanych przez szkołę,
  • zakupu pomocy szkolnych, np. podręczników, przyborów szkolnych, komputera i drukarki wraz z oprzyrządowaniem, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), stroju galowego (1 komplet na ucznia w roku szkolnym), zakup obuwia sportowego i obuwia na zmianę oraz stroju
    na zajęcia wychowania fizycznego, zakup sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, stroju na basen i innych pomocy uznanych za przydatne w trakcie edukacji szkolnej,
  • zakupu usług o charakterze edukacyjnym,
  • związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych, oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności zwrotu kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie, na stancji, kosztów wyżywienia w stołówce szkolnej lub w stołówce prowadzonej przez inny podmiot.

Stypendium wypłacane będzie po udokumentowaniu poniesionych wydatków. Dokumenty te winny być wystawione na ucznia bądź rodzica ucznia (opiekuna prawnego) w okresie trwania roku szkolnego, w którym stypendium zostało przyznane. Zakupy podręczników na kolejny rok szkolny mogą być dokonywane
od miesiąca czerwca a zakup innych pomocy o charakterze edukacyjnym od miesiąca lipca.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, (osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe),
  • dla osoby w rodzinie 528zł.

Wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

ZASIŁEK SZKOLNY

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny. Zasiłek ten przyznawany jest bez względu na wysokość dochodu. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia
(np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie wystawione przez policję, straż pożarną, itp.).

Wzór wniosku o przyznanie stypendium- zasiłku szkolnego dostępny jest na stronie www.gminawysokiemazowieckie.pl lub w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Marta Szepietowska
(tel. 86-275-74-56).

"Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym"

Festyn rodzinny